info[at]nsec.ir
(+98)-31-33915336

آسیب‌پذیری خطرناک روی Wireshark

عنوان آسیب پذیری: آسیب‌پذیری خطرناک روی Wireshark
تاریخ: 03/30/1396
عنوان
آسیب‌پذیری خطرناک روی Wireshark
تاریخ
03/30/1396
شناسه آپا
APAIUT-96008
شناسه بین المللی
CVE-2017-9352
سطح خطر

در وایرشارک نسخه‌های 2.2.0 تا 2.2.6 و 2.0.0 تا 2.0.12، تشریح‌کننده Bazaar می‌تواند در حلقه بی‌نهایت بیافتد.

سیستم‌های آسیب‌پذیر

وایرشارک نسخه‌های 2.2.0 تا 2.2.6 و 2.0.0 تا 2.0.12