info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

آسیب‌پذیری سرریز بافر در Citrix VDI-in-a-Box

یک آسیب‌پذیری در Citrix VDI-in-a-Box گزارش شده است. این آسیب‌پذیری که ناشی از کتابخانه GNU C عنوان شده است، می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دسترسی به یک سیستم آسیب‌پذیر مورد سوء استفاده قرار گیرد.