info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

دوره تست نفوذپذیری وب

APA-IUTcert 302

برنامه‌های کاربردی وب نقش حیاتی در سازمان‌های مدرن بازی میکنند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌گردد که سارقان اینترنتی با نفوذ به این برنامه‌ها میتوانند عملکرد یک کسب و کار را مختل و اطلاعات حیاطی را به سرقت برند. به منظور مقابله با این حملات و آمادگی برای امنسازی برنامههای کاربردی تحت وب، به یک دانش عمیق در زمینه امنیت وب نیاز است. در این دوره، مهمترین رخنههای امنیتی برنامههای کاربردی وب و راههای بهرهبرداری از آن و نیز روالهای ارزیابی امنیتی برنامههای کاربردی وب آموزش داده میشود.